Liên hệ TASA 

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại và Dịch Vụ Hoàng An
Đường số 4, Lô 6 KCN Nhơn Bình, Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
0905450490
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d123966.035204757!2d109.04952309331935!3d13.842724117804405!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316f43fb968e78e5%3A0x5eb8942048c9b77d!2zQ8O0bmcgVHkgVE5ISCBYw6J5IEThu7FuZyBUaMawxqFuZyBN4bqhaSB2w6AgROG7i2NoIFbhu6UgSG_DoG5nIEFu!5e0!3m2!1svi!2s!4v1683107335007!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d123966.035204757!2d109.04952309331935!3d13.842724117804405!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316f43fb968e78e5%3A0x5eb8942048c9b77d!2zQ8O0bmcgVHkgVE5ISCBYw6J5IEThu7FuZyBUaMawxqFuZyBN4bqhaSB2w6AgROG7i2NoIFbhu6UgSG_DoG5nIEFu!5e0!3m2!1svi!2s!4v1683107335007!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade
7h30 - 17h30 (Cả tuần)
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Thành
Thôn Lương Yên, Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
0915598877
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3806.7220483586325!2d106.63613417599787!3d17.425121701715376!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314753197265c4cd%3A0x7f05ae18eb1b7834!2zQ1RZIMSQ4buoQyBUSMOATkg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1683106992720!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3806.7220483586325!2d106.63613417599787!3d17.425121701715376!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314753197265c4cd%3A0x7f05ae18eb1b7834!2zQ1RZIMSQ4buoQyBUSMOATkg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1683106992720!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade
7h30 - 17h30 (Cả tuần)
Công ty TNHH Cứu hộ Giao thông Minh Hiền
Số 09, Ngõ 14, Đường Phan Đình Phùng, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
0904287189
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d946.7969758127995!2d105.89616475039145!3d18.338710100000004!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31384e1432ba71f5%3A0x304603634bf2a5db!2zOSBQaGFuIMSQw6xuaCBQaMO5bmcsIE5hbSBIw6AsIEjDoCBUxKluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1683106624345!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d946.7969758127995!2d105.89616475039145!3d18.338710100000004!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31384e1432ba71f5%3A0x304603634bf2a5db!2zOSBQaGFuIMSQw6xuaCBQaMO5bmcsIE5hbSBIw6AsIEjDoCBUxKluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1683106624345!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade
7h30 - 17h30 (Cả tuần)