Văn hóa TASA


TASA xác định xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng, hướng tới lợi ích chung của tập thể dựa trên nguyên tắc bình đẳng, chia sẻ và khuyến khích sáng tạo của từng cá nhân, là nền tảng đảm bảo phát triển bền vững thành một tổ chức mạnh và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Phương châm:

Tôn trọng con người: Khuyến khích tư duy sáng tạo và hành động theo sáng kiến, đánh giá của chính cá nhân mỗi người lao động, tỏng phạm vi phải chịu trách nhiệm về quả của những hành động này.

Bình đẳng: nhận biết và tôn trọng những khách biết cá nhân trong mỗi người và đối xử với nhau một cách công bằng, tạo cơ hội bình đẳng cho mỗi cá nhân.

Lòng tin: Mỗi quan hệ giữa các thành viên TASA dựa trên sự tin tưởng lẫn nhân. Sự tin tưởng được tạo ra bằng cách nhận thức được mỗi là một cá thể, giúp đỡ và nhận sự giúp đỡ của người khác, chia sẻ kiến thức và nỗ lực thực hiện để hoàn thanh trách nhiệm, quyết tâm vượt lên để thành công.

Mục tiêu:

Mang lại niềm vui cho khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Công ty, bằng cách cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng. Từ đó tạo lập niềm tin và sự tôn trọng.

Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho mỗi cá nhân phát huy khả năng tư duy và sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển bền vững của TASA