Chứng chỉ


Giấy chứng nhận Sản phẩm Gạch gốm ốp láy ép bán khô, nhóm BIIa và nhóm BIII được sản xuất tại Công ty Cổ phần Gạch men TASA, địa chỉ: Lô B2, B3 Khu Công nghiệp Thụy Vân, Thành phố Việt Trình, tỉnh Phú Thọ phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn BS EN 14411:2006 Phương thức chứng nhận: Phương thức 05 Số giấy chứng nhận: SP 1460.15.15 Ngày chứng nhận: 16/03/2015
Công ty Cổ phần Gạch men TASA được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) quyết định về việc cấp Chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số: 2930/QĐ-Quacert ngày 24 tháng 05 năm 2016 cho sản phẩm Gạch gốm ốp lát ép bán khô, có phủ men, nhóm BIa, Số giấy chứng nhận: 1078 (mã số 1078-16-01), Dấu hợp quy: 1078-15


Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng của Công ty Cổ phần Gạch men TASA - Trụ sở: Lô B2+B3 Khu Công nghiệp Thụy Vân, xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Phạm vi được chứng nhận: Thiết kế, sản xuất và cung ứng gạch ốp láy nền, ốp tường. Số giấy chứng nhận: HT3295/1.16.15 Ngày chứng nhận lần đầu: 12/02/2015


Giấy chứng nhận Sản phẩm: Gạch gốm ốp láy ép bán khô, nhóm BIIa và nhóm BIII được sản xuất tại Công ty Cổ phần Gạch men TASA, địa chỉ: Lô B2+ B3 Khu Công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 13006:2012 Phương thức chứng nhận: Phương thức 05 Số giấy chứng nhận: SP 1828.16.15 Ngày chứng nhận: 23/02/2016